E-ISSN: 1308-5263
Regulation of Tumor Necrosis Factor-related Apoptosis-inducing Ligand Expression in Primary Acute Leukemic Cells by Chemotherapeutics [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 263-268 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0027  

Regulation of Tumor Necrosis Factor-related Apoptosis-inducing Ligand Expression in Primary Acute Leukemic Cells by Chemotherapeutics

Shengmei Chen, Yanfang Liu, Hui Sun, Ling Sun, Jie Ma, Dingming Wan, Zhongxing Jiang, Qiutang Zhang, Tao Li
Key Observation Laboratory İn Henan Medical University, Department Of Hematology First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan Province, P.r. China

Objective: The expression of the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein and its regulation by chemotherapeutics were analyzed in primary acute leukemic cells.

Materials and Methods: Peripheral blood was collected from 16 patients with acute leukemia on days 0, 1, 3, and 5 of chemotherapy. The mononuclear cells were separated from the peripheral blood, and TRAIL expression was assessed by flow cytometry. The bone marrow mononuclear cells of patients with acute leukemia were separated before chemotherapy and cultured in vitro with VP-16 and/or interferon (IFN). The TRAIL expression level was detected after the cell culture.

Results: TRAIL expression in the mononuclear cells of peripheral blood was significantly upregulated on day 1 (p<0.05) and then significantly decreased on day 5 after chemotherapy (p<0.05). Results from the in vitro culture revealed that VP-16 upregulated TRAIL expression in the bone marrow mononuclear cells of patients with acute leukemia, but the binding of VP-16 to IFN did not enhance TRAIL expression as compared with VP-16 alone (p>0.05).

Conclusion: OA single chemotherapy mechanism for leukemia may suffice to induce TRAIL expression and promote the apoptosis of leukemic cells.

Keywords: TRAIL, acute leukemia, chemotherapeutics


Primer Akut Lösemi Hücrelerinde, Kemoterapötiklerin Tümör Nekrozis Faktör Alakalı Apoptozis Indükleyici Ligand Ekspresyonunu Düzenlemesi

Shengmei Chen, Yanfang Liu, Hui Sun, Ling Sun, Jie Ma, Dingming Wan, Zhongxing Jiang, Qiutang Zhang, Tao Li
Henan Tıp Üniversitesi Tuşlayın Gözlem Laboratuvarı, Hematoloji İlk Bağlı Hastanesi Bölümü, Zhengzhou Üniversitesi, Zhengzhou, Henan, Halkla İlişkiler Çin

Amaç: Primer akut lösemi hücrelerinde, tümör nekrozis faktör alakalı apoptozis indükleyici ligand (TRAIL) protein ekspresyonu ve bunun kemoterapötikler yoluyla kontrolü analiz edildi.

Gereç ve Yöntemler: 16 akut lösemi hastasından, kemoterapinin 0, 1, 3 ve 5. günlerinde periferik kan örnekleri toplandı. Mononükleer hücreler periferik kandan ayrılarak akım sitometrik olarak TRAIL ekspresyonu değerlendirildi. Akut lösemili hastaların kemik iliği mononükleer hücreleri kemoterapi öncesi ayrılarak, VP-16 ve/veya interferon (IFN) ile kültive edildi. TRAIL ekspresyonu, hücre kültüründen sonra çalışıldı.

Bulgular: Periferik kandan elde edilen mononükleer hücrelerdeki TRAIL ekspresyonu 1. günde (p<0.05) anlamlı olarak yüksekti ve kemoterapi sonrası 5. gündeyse belirgin olarak düşük saptandı (p<0.05). In vitro kültür sonuçları; VP-16’nın akut lösemili hastaların kemik iliği mononükleer hücrelerindeki TRAIL ekspresyonunu arttırdığını ve fakat tek başına VP-16 ile karşılaştırıldığında IFN ile kombine VP-16’nın TRAIL ekspresyonunu arttırmadığını göstermiştir (p>0.05).

Sonuç: Lösemide tekli kemoterapi mekanizmasının TRAIL’i indüklemek ve lösemik hücreleri apoptozise yönlendirmek için yeterli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: TRAIL, akut lösemi, kemoterapötikler


Shengmei Chen, Yanfang Liu, Hui Sun, Ling Sun, Jie Ma, Dingming Wan, Zhongxing Jiang, Qiutang Zhang, Tao Li. Regulation of Tumor Necrosis Factor-related Apoptosis-inducing Ligand Expression in Primary Acute Leukemic Cells by Chemotherapeutics. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 263-268

Corresponding Author: Shengmei Chen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650