ISSN: 1300-7777 E-ISSN: 1308-5263
High infection-related mortality in pediatric acute myeloid leukemia without preventive antibiotics and antifungals. Retrospective cohort study of a single center from a middle-income country [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. Ahead of Print: TJH-92231 | DOI: 10.4274/tjh.2017.0052  

High infection-related mortality in pediatric acute myeloid leukemia without preventive antibiotics and antifungals. Retrospective cohort study of a single center from a middle-income country

Emine Zengin1, Nazan Sarper1, Sema Aylan Gelen1, Uğur Demirsoy1, Meriban Karadoğan1, Suar Çakı Kılıç1, Selim Öncel2, Emin Sami Arısoy2, Devrim Dündar3
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics Divisions of Peditric Hematology, Kocaeli TURKEY
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Kocaeli, TURKEY
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Kocaeli, TURKEY

Background: To evaluate infection- related mortality in patients with AML treated without preventive antibiotics and antifungals in a middle-income country.
Material and Methods: Infection related mortality was evaluated retrospectively in 49
pediatric patients.
Results: A total of 173 chemotherapy courses were administered as first-line chemotherapy.
Four patients died in the induction; one patient due to intracranial bleeding, two patients due to typhlitis and one patient due to invasive fungal infection with pulmonary vascular invasion and massive bleeding. Another two patients died with resistant disease. During consolidation there were four infection-related deaths and one death due to cardiotoxicity. In the first-line chemotherapy mortality was 22% (11/49) and 14% (7/49) was infection-related. Event- free survival and overall survival at six years were 42.9% and 61.2% (95% CI: 44-76 and 66-99 months) respectively.
Conclusion: Due to considerable infection-related deaths, antibacterial and mold-active antifungal prophylaxis may be tried during neutropenic periods in pediatric AML.

Keywords: Acute myeloblastic leukemia, pediatric leukemia, febrile neutropenia, infection


Çocukluk çağı akut myeloid lösemilerinde koruyucu antibiyotik ve antifungal kullanılmadığındayüksek infeksiyon ilişkili mortalite. Orta gelir grubundaki bir ülkeden tek merkezin retrospektif kohort çalışması

Emine Zengin1, Nazan Sarper1, Sema Aylan Gelen1, Uğur Demirsoy1, Meriban Karadoğan1, Suar Çakı Kılıç1, Selim Öncel2, Emin Sami Arısoy2, Devrim Dündar3
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics Divisions of Peditric Hematology, Kocaeli TURKEY
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Kocaeli, TURKEY
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Kocaeli, TURKEY

Amaç: Orta-gelir düzeyindeki bir ülkede koruyucu antibiyotik ve antifungal kullanılmadan tedavi edilen AML tanılı hastalarda enfeksiyona bağlı ölümlerin değerlendirilmesi.
Materyel ve Metod: Kırk-dokuz AML tanılı çocuk hastada enfeksiyona bağlı ölümler retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: İlk basamak tedavi olarak toplam 173 kemoterapi kürü uygulandı. İnduksiyon sırasında bir hasta beyin kanaması, iki hasta tiflit ve bir hasta invazif mantar enfeksiyonunun akciğer damar duvarını hasarlaması sonucu gelişen yoğun kanamayla olmak üzere toplam dört hasta kaybedildi. İki hasta da dirençli hastalık ile kaybedildi. Konsolidasyon sırasında beş ölüm vardı; dördü bakteriyemi ve sepsis ve biri kardiyotoksisite ilişkiliydi. İlk basamak tedavide ölüm oranı %22 (11/49) olup, bunların %14’ü (7/49) enfeksiyonla ilişkiliydi. Olaysız sağkalım ve genel sağkalım sırasıyla 6 yılda %42,9 ve %61,2 (%95 güven aralığı: 44-76 ve 66-99 ay) bulundu.
Sonuç: Dikkate değer sayıda enfeksiyon ölümleri nedeniyle antibakteryel ve küf mantarlarına
etkili koruyucu tedaviler, orta-gelir düzeyindeki ülkelerde, AML tanılı çocuk hastaların
nötropenik dönemlerinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut myeloblastik lösemi, çocukluk çağı lösemileri, nötropenik ateş, enfeksiyon
Corresponding Author: Emine Zengin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2016) = 0.686