E-ISSN: 1308-5263
Surgical and histopathological effects of topical Ankaferd® hemostat on major arterial vessel injury related to elevated intra-arterial blood pressure [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(3): 206-212 | DOI: 10.5152/tjh.2011.55  

Surgical and histopathological effects of topical Ankaferd® hemostat on major arterial vessel injury related to elevated intra-arterial blood pressure

Tulga A. Ulus1, Nilüfer N. Turan3, Sertan Özyalçın1, Gülden Aydoğ2, Fatma Ulus4, Hakan Göker5, İbrahim C. Haznedaroğlu5
1Department Of Cardiovascular Surgery, Turkiye Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Turkiye Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Pharmacology, Faculty Of Pharmacy, Gazi University, Ankara, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ataturk Chest Disease And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department Of Hematology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the surgical and histopathological hemostatic effects of topical Ankaferd blood stopper (ABS) on major arterial vessel injury related to elevated intra-arterial blood pressure in an experimental rabbit model.
METHODS: The study included 14 New Zealand rabbits. ABS was used to treat femoral artery puncture on 1 side in each animal and the other untreated side served as the control. Likewise, for abdominal aortic puncture, only 50% of the aortic injuries received topical liquid ABS and the others did not (control). The experiment was performed under conditions of normal arterial blood pressure and was repeated with a 50% increase in blood pressure. Histopathological analysis was performed in all of the studied animals.
RESULTS: Mean bleeding time in the control femoral arteries was 105.0±18.3 s, versus 51.4±9.8 s (p<0.05) in those treated with ABS. Mean blood loss from the punctured control femoral arteries was 5.0±1.5 mg and 1.6±0.4 mg from those treated with ABS (p<0.05). Histopathological examination of the damaged arterial structures showed that ABS induced red blood cell aggregates.
CONCLUSION: ABS administered to experimental major arterial vessel injury reduced both bleeding time and blood loss under conditions of normal and elevated intra-arterial blood pressure. ABS-induced erythroid aggregation was prominent at the vascular tissue level. These findings will inform the design of future experimental and clinical studies on the anti-bleeding and vascular repairing effects of the novel hemostatic agent ABS.

Keywords: Bleeding, cardiovascular, surgery, hemostasis


Topikal Ankaferd® hemostatın büyük arter yaralanmalarında artmış arter içi basınç ile ilişkili cerrahi ve histopatolojik etkileri

Tulga A. Ulus1, Nilüfer N. Turan3, Sertan Özyalçın1, Gülden Aydoğ2, Fatma Ulus4, Hakan Göker5, İbrahim C. Haznedaroğlu5
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
3Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Abd.,
4Ataturk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği
5Hematoloji Kliniği, Hacettepe Üniversitesi

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı büyük arter yaralanmalarında arter içi basınç artışı ile paralel olarak uygulanan topikal Ankaferd Blood Stopper (ABS)’ın cerrahi ve histopatolojik hemostatik etkilerini deneysel bir tavşan modelinde değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışma grubunu ondört Yeni Zelanda tavşanı oluşturmuştur. Hayvanların bir ekstremitesinde oluşturulan femoral arter hasarında ABS uygulanırken karşı ekstremite kontrol olarak kullanılmıştır. Benzer biçimde, abdominal aort hasarı oluşturulan hayvanlarda, hayvanların yarısında topikal ABS uygulanırken diğer grup kontrol olarak çalışmaya alınmıştır. Büyük arter kanamaları normal arteriyel basınç altında oluşturulmuşken, çalışma intra-arteriyel basınç %50 arttırılarak tekrar edilmiştir. Histopatholojik incelemeler çalışılan tüm hayvanlarda gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Hasar görmüş femoral arterden gelişen ortalama ‘kanama zamanı’ ABS olmadan 105.0±18.3 sn. iken topikal ABS uygulamasıyla 51.4±9.8 saniyeye düşürülmüştür (p<0.05). Hasar görmüş femoral arterden gelişen ortalama ‘kanama miktarı’ ABS olmadan 5.0±1.5 mg iken topikal ABS uygulamasıyla 1.6±0.4 mg’a gerilemiştir (p<0.05). Abdominal aorta kanama modelinde ise ortalama ‘kanama zamanı’ ve ortalama ‘kanama miktarı’ kan basıncı yükseltildiğinde bile ABS kullanımıyla azalmasına karşın kontrol grupları ile farklılık istatistiksel anlamlılık düzeylerine erişmemiştir. Hasar görmüş arteriyel yapıların histopatolojik incelemelerinde ABS uygulaması ile ilişkili kırmızı küre aggregatları belirgin biçimde gözlenmiştir.
SONUÇ: Topikal Ankaferd Hemostat uygulaması deneysel büyük arter modelinde “kanama zamanı” ve “kanama miktarı” değerlerini normal ve yüksek arter-içi basınç durumlarında aşağıya çekmiştir. ABS-bağımlı eritroid aggregasyon vasküler doku düzeyinde belirgin olarak gösterilmiştir. Gözlemler bu yeni hemostatik ajan’ın kanamayı engelleyici ve damar onarımına zemin hazırlayan etkilerinin gelecek deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konulması için temel teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd, kanama, kardiyovasküler cerrahi, hemostaz


Tulga A. Ulus, Nilüfer N. Turan, Sertan Özyalçın, Gülden Aydoğ, Fatma Ulus, Hakan Göker, İbrahim C. Haznedaroğlu. Surgical and histopathological effects of topical Ankaferd® hemostat on major arterial vessel injury related to elevated intra-arterial blood pressure. Turk J Hematol. 2011; 28(3): 206-212

Corresponding Author: Tulga A. Ulus, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650