E-ISSN: 1308-5263
Gene Expression of VEGF-A and VEGF-C in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Iranian Patients with Acute Myeloid Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 137-143 | DOI: 10.4274/Tjh.2011.0023  

Gene Expression of VEGF-A and VEGF-C in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Iranian Patients with Acute Myeloid Leukemia

Mohammad Reza Aliparasti1, Shohreh Almasi2, Zohreh Sanaat1, Aliakbar Movasaghpoor1, Reza Khalili Dizaji1, Homaun Sadeghi Bazargani3
1Hematology And Oncology Research Center, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2Immunology Research Center, Tabriz University Of Medical Sciences, Department Of Immunology, Faculty Of Medicine, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3Neuroscience Research Center, Department Of Statistics & Epidemiology, School Of Health & Nutrition, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran

OBJECTIVE: The crucial role of angiogenesis in the pathophysiology of acute myeloid leukemia (AML) has been proposed. One of the key regulators of angiogenesis is the vascular endothelial growth factor (VEGF). Among the VEGF family, it has been observed that VEGF-A and VEGF-C are expressed by AML cells and mediate leukemic cell proliferation, survival, and resistance to chemotherapy. Emerging evidence, however, suggests that elevated levels of VEGF or a proangiogenic phenotype may impede, rather than promote, early tumor development and progression. As the significance of VEGF-A and VEGF-C levels in the pathogenesis of AML has not been clarified well, the aim of this study is to evaluate gene expression of these angiogenesis promoters and its possible prognostic value in peripheral blood mononuclear cells of Iranian patients with AML.
METHODS: We investigated the mRNA expression of VEGF-A and VEGF-C in peripheral blood mononuclear cells of 27 patients with newly diagnosed AML and 28 healthy controls by quantitative real-time PCR.
RESULTS: Expression of VEGF-C mRNA was significantly lower in AML patients than in healthy controls (p<0.001). However, there was no significant decrement in expression of VEGF-A mRNA of AML patients compared to the control group (p=0.861). VEGF-A and VEGF-C expression were not able to predict clinical outcome.
CONCLUSION: Our data showed that AML is associated with a decreased expression of VEGF-C mRNA. However, expression levels did not influence the clinical outcome in our study. It seems that angiogenesis is affected by different cytokines other than VEGF-C or VEGF-A, and VEGF is also affected by different cytokines. Taken together, these findings help to provide new insights into the investigation of other angiogenic factors and cytokines that may play roles in the pathogenesis of AML.

Keywords: Acute myeloid leukemia, VEGF-A, VEGF-C, Gene expression, Angiogenesis


Akut Miyeloid Lösemili İranlı Hastaların Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinde VEGF-A ve VEGF-C Gen Ekspresyonu

Mohammad Reza Aliparasti1, Shohreh Almasi2, Zohreh Sanaat1, Aliakbar Movasaghpoor1, Reza Khalili Dizaji1, Homaun Sadeghi Bazargani3
1Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Hematoloji Ve Onkoloji Araştırma Merkezi, Tebriz, İran
2Tebriz Üniversitesi, Tıp Bilimleri İmmünoloji Araştırma Merkezi, Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Tebriz, İran
3Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Nörobilim Araştırma Merkezi, İstatistik Ve Epidemiyoloji Bölümü, Sağlık Ve Beslenme Okulu, Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Tebriz, İran

AMAÇ: Akut miyeloid lösemi (AML) patofizyolojisinde anjiyogenezinönemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Anjiyogenezdeki anahtar düzenleyicilerden biri damar endotel büyüme faktörü- vascular endothelial growth factor (VEGF)- dür. VEGF ailesi içinde, VEGF-A ve VEGF-C’nin AML hücreleri tarafından eksprese edildiği ve lösemik hücrenin proliferasyonu, yaşamı ve kemoterapiye direncine aracı olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen mevcut bilgiler, artmış VEGF düzeylerinin veya proanjiyogenik bir fenotipin erken tümör gelişimi ve progresyonunu tetiklemekten ziyade engelleyebildiğini göstermiştir. VEGF-A ve VEGF-C düzeylerinin AML patogenezindeki yeri tam olarak açıklanamadığından, bu çalışmanın amacı İranlı AML hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde sözügeçen anjiyogenez düzenleyicilerinin gen ekspresyonlarını ve prognostik değerini incelemektir.
YÖNTEMLER: Yirmi yedi yeni tanı AML hastası ile 28 sağlıklı köntrolün periferik kan mononükleer hücrelerinde kantitatif real-time PCR ile VEGF-A ve VEGF-C’nin mRNA ekspresyonu araştırdık.
BULGULAR: AML hastalarındaki VEGF-C mRNA ekspresyonu sağlıklı kontrollere göre belirgin olarak düşüktü (p<0.001). Buna karşılık VEGF-A mRNA ekspresyonunda kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma yoktu (p=0.861). VEGF-A ve VEGF-C ekspresyonunun klinik sonucu ön görme kapasitesi yoktur.
SONUÇ: Bulgularımız AML’nin azalmış VEGF-C mRNA ekspresyonu ile ilişkili olduğunu gösterdi. Buna rağmen ekspresyon düzeyleri bizim çalışmamızda klinik sonucu etkilemedi. Hem VEGF başka sitokinlerden hem de anjiyogenez VEGF-C veya VEGF-A’dan başka sitokinlerden etkileniyor gibi görünmektedir. Sonuç olarak, bulgularımız AML patogenezinde rolü olabilecek diğer anjiyojenik faktör ve sitokinlerin araştırılmasına yeni bir bakış açısı sağlayarak yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut Miyeloid Lösemi, VEGF-A, VEGF-C, Gen ekspresyonu, Anjiyogenez


Mohammad Reza Aliparasti, Shohreh Almasi, Zohreh Sanaat, Aliakbar Movasaghpoor, Reza Khalili Dizaji, Homaun Sadeghi Bazargani. Gene Expression of VEGF-A and VEGF-C in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Iranian Patients with Acute Myeloid Leukemia. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 137-143

Corresponding Author: Shohreh Almasi, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650