E-ISSN: 1308-5263
Detection of Left Ventricular Regional Function in Asymptomatic Children with beta-Thalassemia Major by Longitudinal Strain and Strain Rate Imaging [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 283-289 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0065  

Detection of Left Ventricular Regional Function in Asymptomatic Children with beta-Thalassemia Major by Longitudinal Strain and Strain Rate Imaging

Ali Bay1, Osman Başpınar2, Göksel Leblebisatan3, Ali Seçkin Yalçın1, Ahmet İrdem2
1Gaziantep University Medical Faculty, Department Of Pediatric Hematology, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Medical Faculty, Department Of Pediatric Cardiology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep Children’s Hospital, Department Of Pediatric Hematology, Gaziantep, Turkey

Objective: Cardiac failure due to iron overload remains the most common cause of death in patients with beta-thalassemia major. This study aimed to evaluate myocardial function in children with beta-thalassemia major using standard echocardiography technique and strain rate imaging.

Materials and Methods: Conventional echocardiographic analysis, tissue velocity imaging, and strain/strain rate imaging of the left ventricle were evaluated in 48 children with beta thalassemia major (19 girls, 29 boys; 8.39±4.05 years) and 22 healthy children (11 girls, 11 boys; 8±3.72 years).

Results: Conventional echocardiographic examinations revealed that beta-thalassemia patients had larger left ventricular end-systolic diameter, end-diastolic and end-systolic volume, left ventricular mass index, and mitral early/late diastolic flow velocity ratio (p<0.05). Strain and strain rate imaging study of the basal lateral wall of the left ventricle was higher in patients than in controls, at p=0.035 and p=0.008, respectively.

Conclusion: We found that superior systolic strain and strain rate imaging of the left ventricle indicated the presence of regional systolic function in the left ventricular wall. We suggest that left ventricle volume and mass index parameters might be more sensitive than the other conventional and strain/strain rate imaging parameters during childhood. However, the adulthood strain and strain rate imaging values may be lower than controls, exceeding the critical level of iron overload.

Keywords: Childhood, Regional left ventricular cardiac function, Strain, Strain rate imaging, Thalassemia


Beta Talasemi Majör Tanılı Asemptomatik Çocuklarda Sol Ventrikül Bölgesel Fonksiyonlarının Longitidunal Strain ve Strain Rate Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Ali Bay1, Osman Başpınar2, Göksel Leblebisatan3, Ali Seçkin Yalçın1, Ahmet İrdem2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Beta talasemi majörlü hastalarda demir yüklenmesine bağlı kalp yetmezliği en sık ölüm nedenidir. Bu çalışmada beta talasemi majörlü çocuklarda standart ekokardiyografi ve strain rate görüntüleme ile myokardiyal fonksiyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda rutin ekokardiyografik değerlendirme ile beraber sol ventrikülün doku velosite görüntülenmesi, strain/strain rate görüntülemesi beta talasemi majörlü 48 çocukta (19 kız, 29 erkek; 8.39±4.05 yıl) ve 22 sağlıklı çocukta (11 kız, 11 erkek; 8±3.72 yıl) ölçülmüştür.

Bulgular: Rutin ekokardiyografik değerlendirmede beta talasemi majörlü hastalarda daha geniş sol ventrikül sistol sonu çap, diyastol ve sistol sonu hacmi olduğu, kitlesinin artmış olduğu ve mitral kapak erken/geç diyastolik akım oranının artmış olduğu görüldü (p<0.05). Sol ventrikül bazal lateral duvarı strain ve strain rate görüntülemesi değerleri hasta grubunda kontrole göre anlamlı yüksek değerdeydi (sırası ile p=0.035 ve p=0.008).

Sonuç: Sol ventrikül superior strain ve strain rate görüntülemesinde sol ventrikül duvarının bölgesel sistolik fonksiyonunu koruduğunu bulduk. Çocukluk çağında sol ventrikül hacim ve kitle indeksi göstergelerinin diğer geleneksel ve strain/strain rate görüntüleme göstergelerine göre daha duyarlı olabileceğini düşünmekteyiz. Bununla beraber, erişkin döneminde demir yüklenmesinin kritik seviyeyi aşması ile strain ve strain rate görüntüleme değerleri kontrol olgularınınkinden daha düşük bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Bölgesel sol ventriküler kardiyak fonksiyonlar, Strain, Strain hız görüntüleme, Talasemi


Ali Bay, Osman Başpınar, Göksel Leblebisatan, Ali Seçkin Yalçın, Ahmet İrdem. Detection of Left Ventricular Regional Function in Asymptomatic Children with beta-Thalassemia Major by Longitudinal Strain and Strain Rate Imaging. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 283-289

Corresponding Author: Ali Bay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650