E-ISSN: 1308-5263
The levels of nitric oxide in megaloblastic anemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(4): 197-200

The levels of nitric oxide in megaloblastic anemia

Mehmet Ali Erkurt1, İsmet Aydoğdu2, Nihayet Bayraktar3, İrfan Kuku1, Emin Kaya1
1Department Of Hematology, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
2Department Of Hematology, Selçuk University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
3Department Of Biochemistry, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate the relationship between nitric oxide degradation products (nitrate and nitrite) levels and megaloblastic anemia which is treated with cyalocobalamin.
METHODS: A total of 30 patients with megaloblastic anemia (16 Male, 14 Female) were included in the study. Cyanocobalamin was administered (1.000 µg/day intramuscularly) until the reticulocyte crisis occurred to the normal range. The control group consisted of 30 healthy subjects (15 Male, 15 Female). Nitric oxide levels were measured before treatment and compared with the values obtained during peak reticulocyte count.
RESULTS: Plasma direct nitrite, total nitrite and nitrate levels were 24,86±3,87, 60.56±7,01 and 36,02±5,24 in before treatment versus 15,48±3,05, 38,92±6,44 and 22,77±6,04 μmol/dl in after treatment, respectively. Plasma direct nitrite, total nitrite and nitrate levels were significantly lower in after treatment compared with the before treatment (p<0.001).
CONCLUSION: Nitric oxide levels are seen to increase in megaloblastic anemia. This study suggested that abnormalities in the nitric oxide levels in megaloblastic anemia are restored by vitamin B12 replacement therapy.

Keywords: Megaloblastic anemia, vitamin B12, nitric oxide


Megaloblastik anemide nitrik oksit düzeyleri

Mehmet Ali Erkurt1, İsmet Aydoğdu2, Nihayet Bayraktar3, İrfan Kuku1, Emin Kaya1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Malatya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Konya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmada siyanokobalamin ile tedavi edilen megaloblastik anemi ile nitrik asit degranülasyon ürünleri olan nitrat ve nitrit arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 16’sı erkek, 14’ü kadın olan toplam 30 megaloblastik anemili hasta alındı. Hastalara retikü losit krizi görülene kadar 1.000 µg/gün dozunda siyanokobalamin intramüsküler olarak uygulandı. Kontrol grubu tamamen sağlıklı 15’i erkek, 15’i kadın toplam 30 kişiden oluşturuldu. Nitrik oksit düzeyleri tedavi öncesinde ölçüldü ve retikülosit sayısının en yüksek seviyesinde tekrar ölçülerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tedavi öncesindeki ortalama plazma direk nitrit seviyesi μmol/dl olarak 24,86±3,87, total nitrit 60,56±7,01 ve nitrat 36,02±5,24 bulundu. Buna karşılık kontrol grubunda sırasıyla 15,48±3,05, 38,92±4,42 ve 22,77±6,04 bulundu. Tedavi sonrası plazma direk nitrit, total nitrit ve nitrat seviyesinin tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (p<0.001).
SONUÇ: Nitrik oksit düzeyleri megaloblastik anemide artmaktadır. Bu çalışma megaloblastik anemide nitrik oksit düzeylerindeki anormalliklerin B12 replasman tedavisi ile düzeldiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik anemi, vitamin B12, nitrik oksit


Mehmet Ali Erkurt, İsmet Aydoğdu, Nihayet Bayraktar, İrfan Kuku, Emin Kaya. The levels of nitric oxide in megaloblastic anemia. Turk J Hematol. 2009; 26(4): 197-200

Corresponding Author: Mehmet Ali Erkurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650