E-ISSN: 1308-5263
The Frequency and Clinical Relevance of Multidrug Resistance Protein Expression in Patients with Lymphoma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(2): 120-125 | DOI: 10.5505/tjh.2012.60362  

The Frequency and Clinical Relevance of Multidrug Resistance Protein Expression in Patients with Lymphoma

Eren Gündüz1, Murat Dinçer2, Güniz Yıldız1, Cengiz Bal3, Zafer Gülbaş4
1Eskişehir Osmangazi University, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Acıbadem Hospital, Medical Oncology Clinic, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University, Department Of Biostatistics, Eskişehir, Turkey
4Anadolu Health Center İn Affiliation With Johns Hopkins Medicine, Bone Marrow Transplantation Center, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Multidrug resistance is a cause of treatment failure in patients with malignant lymphoma; however, the frequency and clinical relevance of multidrug resistance protein expression are unclear. The present study aimed to investigate expression of the most common multidrug resistance proteins in a group of lymphoma patients.
METHODS: The study included 44 previously untreated lymphoma patients (non-Hodgkin's lymphoma [n = 21], non-malignant lymphadenopathy [n = 13], and Hodgkin's lymphoma [n = 10]). MDR1, MRP, and LRP expression was assessed via quantitative PCR of lymph node biopsy specimens.
RESULTS: In the non-Hodgkin's lymphoma group MDR1 was positive in 23.8% (5/21) of the patients, MRP was positive in 57.14% (12/21), and LRP was positive in 90.47% (19/21). In the non-malignant lymphadenopathy group, MDR1 was positive in 46.15% (6/13) of the patients, MRP was positive in 84.61% (11/13), and LRP was positive in 100% (13/13). In the Hodgkin's lymphoma group MDR1 was positive in 50% (5/10) of the patients, MRP was positive in 50% (5/10), and LRP was positive in 80% (8/10). MDR1, MRP, and LRP expression did not differ between the 3 groups. Furthermore, MDR1, MRP, and LRP expression wasn't associated with tumor stage, response to first-line therapy, the erythrocyte sedimentation rate, or C reactive protein, beta 2 microglobulin, serum lactate dehydrogenase, and albumin levels. Additionally, survival time in the MDR1- and MRP-positive, and MDR1- and MRP-negative patients did not differ (comparison of LRP was not possible due to the small number of LRP-negative patients).
CONCLUSION: According to the present findings, future studies should investigate alternative pathways of multidrug resistance in order to arrive at a better understanding of treatment failure in lymphoma patients.

Keywords: Multidrug resistance, non-Hodgkin’s lymphoma, Hodgkin’s lymphoma, Survival


Çoklu İlaç Direnci Protein İfadelerinin Lenfomalardaki Sıklık ve Klinik Önemi

Eren Gündüz1, Murat Dinçer2, Güniz Yıldız1, Cengiz Bal3, Zafer Gülbaş4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilimdalı, Eskişehir
2Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı, Eskişehir
4Anadolu Sağlık Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi, Kocaeli

AMAÇ: Çoklu ilaç direnci malign lenfomalarda tedavi başarısızlığının nedenlerindendir. Fakat çoklu ilaç direnci proteinlerinin sıklığı ve klinik önemiyle ilgili çelişkiler mevcuttur. Biz bu çalışmada lenfomalı hastalarımızda en sık görülen çoklu ilaç direnci proteinlerinin ifadelerini araştırdık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya daha önce tedavi almamış 44 hasta (21 non Hodgkin lenfoma, 13 malign olmayan lenfadenopati, 10 Hodgkin lenfoma) alındı. MDR1, MRP ve LRP ifadeleri lenf nodu biyopsi örneklerinde kantitatif PCR ile değerlendirildi.
BULGULAR: Non Hodgkin lenfomada MDR1 %23.8 (5/21), MRP %57.14 (12/21), LRP %90.47 (19/21) pozitifti. Malign olmayan lenfadenopatili hastalarda MDR1 %46.15 (6/13), MRP %84.61 (11/13), LRP %100 (13/13) pozitifti. Hodgkin lenfomada MDR1 %50 (5/10), MRP %50 (5/10), LRP %80 (8/10) pozitifti. MDR1, MRP ve LRP ifadeleri 3 grup arasında farklı değildi. İfadeler tümör evresi, eritrosit sedimantasyon hızı, C reaktif protein, beta 2 mikroglobulin, ilk sıra tedaviye yanıt, serum laktat dehidrogenaz ve albumin düzeyiyle ilişkili değildi. MDR1 ve MRP pozitif ve negatif hastaların yaşam süreleri arasında da fark bulamadık (LRP pozitif ve negatif hastalar arası karşılaştırma yapmak az hasta sayısı nedeniyle mümkün olmadı).
SONUÇ: Verilerimize göre, bu grup hastalardaki tedavi başarısızlığını aydınlatmak için gelecekte yapılacak çalışmalar çoklu ilaç direncinin alternatif yolaklarına yönlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç direnci, non Hodgkin lenfoma, Hodgkin lenfoma, Yaşam süresi


Eren Gündüz, Murat Dinçer, Güniz Yıldız, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. The Frequency and Clinical Relevance of Multidrug Resistance Protein Expression in Patients with Lymphoma. Turk J Hematol. 2012; 29(2): 120-125

Corresponding Author: Zafer Gülbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650