E-ISSN: 1308-5263
Arterial Stiffness and Pulse Wave Reflection in Young Adult Heterozygous Sickle Cell Carriers [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(4): 379-386 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0205  

Arterial Stiffness and Pulse Wave Reflection in Young Adult Heterozygous Sickle Cell Carriers

Tünzale Bayramoğlu1, Oğuz Akkuş1, Kamil Nas2, Miklós Illyes3, Ferenc Molnar4, Emel Gürkan5, M. Bayram Bashırov6, Şerafettin Demir7, Gamze Akkuş5, Esmeray Acartürk1
1Çukurova University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Adana, Turkey
2Szent János Hospital Department Of Radiology, Budapest, Hungary
3Heart Institute Faculty Of Medicine, University Of Pécs, Pécs, Hungary
4Department Of Hydrodynamic Systems, Budapest University Of Technology And Economics, Budapest, Hungary
5Çukurova University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Hematology, Adana, Turkey
6Çukurova University, Faculty Of Medicine, Adana, Turkey
7Adana State Hospital, Department Of Cardiology, Adana, Turkey

OBJECTIVE: Pulse wave velocity (PWV) and aortic augmentation index (AI) are indicators of arterial stiffness. Pulse wave reflection and arterial stiffness are related to cardiovascular events and sickle cell disease. However, the effect of these parameters on the heterozygous sickle cell trait (HbAS) is unknown. The aim of this study is to evaluate the arterial stiffness and wave reflection in young adult heterozygous sickle cell carriers.
METHODS: We enrolled 40 volunteers (20 HbAS cases, 20 hemoglobin AA [HbAA] cases) aged between 18 and 40 years. AI and PWV values were measured by arteriography.
RESULTS: Aortic blood pressure, aortic AI, and brachial AI values were significantly higher in HbAS cases compared to the control group (HbAA) (p=0.033, 0.011, and 0.011, respectively). A statistically significant positive correlation was found between aortic pulse wave velocity and mean arterial pressure, age, aortic AI, brachial AI, weight, and low-density lipoprotein levels (p=0.000, 0.017, 0.000, 0.000, 0.034, and 0.05, respectively) in the whole study population. Aortic AI and age were also significantly correlated (p=0.026). In addition, a positive correlation between aortic PWV and systolic blood pressure and a positive correlation between aortic AI and mean arterial pressure (p=0.027 and 0.009, respectively) were found in HbAS individuals. Our study reveals that mean arterial pressure and heart rate are independent determinants for the aortic AI. Mean arterial pressure and age are independent determinants for aortic PWV.
CONCLUSION: Arterial stiffness measurement is an easy, cheap, and reliable method in the early diagnosis of cardiovascular disease in heterozygous sickle cell carriers. These results may depend on the amount of hemoglobin S in red blood cells. Further studies are required to investigate the blood pressure changes and its effects on arterial stiffness in order to explain the vascular aging mechanism in the HbAS trait population.

Keywords: Sickle cell, Arterial stiffness, Pulse wave velocity, Quality of life


Genç Erişkin Heterozigot Orak Hücre Taşıyıcılarında Arteryel Sertlik ve Nabız Dalga Yansıması

Tünzale Bayramoğlu1, Oğuz Akkuş1, Kamil Nas2, Miklós Illyes3, Ferenc Molnar4, Emel Gürkan5, M. Bayram Bashırov6, Şerafettin Demir7, Gamze Akkuş5, Esmeray Acartürk1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Szent János Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Budapeşte, Macaristan
3Kalp Enstitüsü Tıp Fakültesi, Pecs Üniversitesi, Pecs, Macaristan
4Budapeşte Üniversitesi Teknoloji Ve Ekonomi Hidrodinamik Sistemleri Anabilim Dalı, Budapeşte, Macaristan
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji, Adana, Türkiye
6Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Türkiye
7Adana Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

AMAÇ: Nabız dalga hızı ve aort artırma indeksi arteryel sertliğin belirleyicileridir. Nabız dalga yansıması ve arteryel sertlik kardiyovasküler olaylar ve orak hücre hastalığı ile ilişkilidir. Ancak bu belirteçlerin heterozigot orak hücre taşıyıcılarına (HbAS) olan etkisi bilinmemektedir. Çalışmanın amacı genç erişkin heterozigot orak hücre taşıyıcılarında arteryel sertlik ve dalga yansımasını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 18-40 yaşlar arası 40 gönüllü (20 Hemoglobin AS, 20 Hemoglobin AA) dahil edildi. Arttırma indeksi ve nabız dalga hızı arteriyografi ile ölçüldü.
BULGULAR: Orak hücre taşıyıcılarında aort kan basıncı, aort artırma indeksi, brakiyal artırma indeksi değerleri kontrol grubuna (HbAA) göre anlamlı yüksek saptandı (p=0,033, 0.011, 0,011). Tüm çalışma popülasyonunda aort nabız dalga hızı, ortalama arter basıncı, yaş, aort artırma indeksi, brakiyal arttırma indeksi, kilo ve düşük yoğunluklu lipoprotein arasında istatistiksel pozitif anlamlı korelasyon saptandı (p=0,000, 0,017, 0,000, 0,000, 0,034, 0,05). Aort artırma indeksi ve yaş arasında anlamlı korelasyon bulundu (p=0,026). Orak hücre taşıyıcılarında aort nabız dalga hızı ve sistolik kan basıncı ile aort arttırma indeksi ve ortalama arter basıncı arasında anlamlı pozitif korelasyonlar saptandı (p=0,027, 0,009). Çalışmamızda ortalama arter basıncı ve kalp hızının aort artırma indeksi için, ortalama arter basıncı ve yaşın ise aort nabız dalga hızı için en önemli bağımsız belirleyiciler olduğu görüldü.
SONUÇ: Arteryel sertlik ölçümü HbAS taşıyıcılarında erken kardiyovasküler hastalık tanısı için kolay, ucuz ve uygun bir yöntemdir. Bu sonuçlar kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin S miktarına bağlı olabilir. Heterozigot orak hücre taşıyıcılarında, vasküler yaşlanma mekanizmasını açıklayabilmek için kan basıncı değişimlerinin arter sertliği üzerine olan etkilerini inceleyen daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Orak hücre, Arteriyel sertlik, Nabız dalga hızı, Yaşam kalitesi


Tünzale Bayramoğlu, Oğuz Akkuş, Kamil Nas, Miklós Illyes, Ferenc Molnar, Emel Gürkan, M. Bayram Bashırov, Şerafettin Demir, Gamze Akkuş, Esmeray Acartürk. Arterial Stiffness and Pulse Wave Reflection in Young Adult Heterozygous Sickle Cell Carriers. Turk J Hematol. 2013; 30(4): 379-386

Corresponding Author: Oğuz Akkuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650