E-ISSN: 1308-5263
Turkish Chronic Myeloid Leukemia Study: Retrospective Sectional Analysis of CML Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(4): 351-358 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0151  

Turkish Chronic Myeloid Leukemia Study: Retrospective Sectional Analysis of CML Patients

Fahri Sahin1, Guray Saydam1, Melda Comert1, Burak Uz2, Akif Selim Yavuz3, Et Al
1Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İzmir, Turkey
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Ankara, Turkey
3İstanbul University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey
4Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Samsun, Turkey
5Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Gaziantep, Turkey
6Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
7Çukurova University Faculty Of Medicine Department Of Hematology And Oncology, Adana, Turkey
8Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İzmir, Turkey
9Trakya University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Edirne, Turkey
10Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Trabzon, Turkey
11İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey
12Ankara University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: here have been tremendous changes in treatment and follow-up of patients with chronic myeloid leukemia (CML) in the last decade. Especially, regular publication and updating of NCCN and ELN guidelines have provided enermous rationale and base for close monitorization of patients with CML. But, it is stil needed to have registry results retrospectively to evaluate daily CML practices.
METHODS: In this article, we have evaluated 1133 patients’ results with CML in terms of demographical features, disease status, response, resistance and use of second-generation TKIs.
RESULTS: The response rate has been found relatively high in comparison with previously published articles, and we detected that there was a lack of appropriate and adequate molecular response assessment.

CONCLUSION: We concluded that we need to improve registry systems and increase the availability of molecular response assessment to provide high-quality patient care.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, Registry, Response


Türk Kronik Myeloid Lösemi Çalışması: KML Hastalarının Geriye Dönük Kesitsel İncelenmesi

Fahri Sahin1, Guray Saydam1, Melda Comert1, Burak Uz2, Akif Selim Yavuz3, Et Al
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Samsun
5Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep
6Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir
7Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalları, Adana
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
9Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne
10Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon
11İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
12Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Kronik myeloid lösemi (KML) tanısı olan hastalarda tedavi ve takip kriterleri son 10 yılda çok ciddi değişimlere uğramıştır. Özellikle NCCN ve ELN kılavuzlarının yayınlanması ve düzenli olarak güncellenmesiyle hastaların daha yakın takibi mümkün olmuştur. Ancak güncel uygulamaları değerlendirebilmek için kayıt ve retrospektif analizlere ihtiyaç vardır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, ülkemizde 12 merkezin katılımıyla KML tanısıyla izlenen 1133 hastanın demografik özellikleri, hastalık durumları, yanıt, direnç ve ikinci kuşak tirozin kinaz inhibitör kullanımları analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hasta grubumuzda, yanıt oranlarının litaretüre göre daha yüksek olduğu, moleküler yanıt değerlendirmenin tüm merkezlerde mümkün olmadığı saptanmıştır.
SONUÇ: KML hastalarının bakım kalitesinin arttırılması için moleküler teknik kullanımının arttırılması ve daha yaygın kayıt sistemine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, Kayıt, Yanıt


Fahri Sahin, Guray Saydam, Melda Comert, Burak Uz, Akif Selim Yavuz, Et Al. Turkish Chronic Myeloid Leukemia Study: Retrospective Sectional Analysis of CML Patients. Turk J Hematol. 2013; 30(4): 351-358

Corresponding Author: Guray Saydam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650