E-ISSN: 1308-5263
Flowcytometric evaluation of cell cycle regulators (cyclins and cyclin dependent kinase inhibitors) expressed on bone marrow cells of patients with chronic myelogenous leukemia and multiple myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 17-27 | DOI: 10.5505/tjh.2012.33602  

Flowcytometric evaluation of cell cycle regulators (cyclins and cyclin dependent kinase inhibitors) expressed on bone marrow cells of patients with chronic myelogenous leukemia and multiple myeloma

Selami Koçak Toprak1, Klara Dalva1, Merih Kızıl Çakar1, Nazmiye Kurşun2, Meral Beksaç1
1Department of Hematology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Biostatistics, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Etiopathology of malignancy can be demonstrated by the comparison of the quantified changes in the different phases of the cycle about cyclins and cyclin dependent kinase inhibitors (CDKI) in healthy and malignant proliferated cells. The aim of this study is to analyze flow cytometric expression of cell cycle regulating elements in the malignant diseases with low and high proliferative signature.
METHODS: The levels of cyclin D, E, A, B and CDKI's p16, p21 were studied by flowcytometry in patients with chronic myeloid leukemia (CML) (n=16), multiple myeloma (MM) (n=13) and control subjects (n=15).
RESULTS: The distributions of the cell cycle S phase were 10, 63%, 6, 72% and 3, 59%; for CML, MM and control subjects, respectively. Among all the cyclins expressed during the S phase, cyclin D expression was the lowest, in CML patients. While the distribution of cyclins and CDKI’s was similar between MM and control groups in G2/M phase; cyclins expressions were parallel in all three phases in MM and chronic myeloid leukemia groups.
CONCLUSION: CML and MM are diseases presenting with variable degrees of proliferation. The increase of cyclins in cell cycle phases in patient group was not associated with the augmentation of the expression of CDKI’s. This finding may contribute the mechanisms effective in the etiopathogenesis of hematological malignancy.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, cyclin, cyclin dependent kinase inhibitor, flowcytometry, multiple myeloma


Kronik myelositer lösemi ve multiple myeloma olgularındaki kemik iliği kaynaklı hücrelerde, hücre siklusu düzenleyicilerinin (siklinler ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri) akım sitometrik olarak değerlendirilmesi

Selami Koçak Toprak1, Klara Dalva1, Merih Kızıl Çakar1, Nazmiye Kurşun2, Meral Beksaç1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Ankara

AMAÇ: Malignite etyopatolojisi; gerek sağlıklı ve gerekse malign karakterdeki çoğalan hücrelerde, döngünün çeşitli evrelerindeki siklin ve siklin bağımlı kinaz inhibitörlerinin (SBKİ) ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması ile aydınlatılabilir. Bu çalışmanın amacı, yüksek ve düşük proliferasyon hızına sahip malign hastalıklarda, hücre siklusunu düzenleyen faktörlerin flow sitometrik olarak analiz edilmesidir.
YÖNTEMLER: Kronik myelositer lösemi (KML) (n=16), multiple myeloma (MM) (n=13) ve kontrol (n=15) olgularında siklin D, E, A, B ve SBKİ p16, p21 düzeyleri akımsitometrik yöntemle ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.
BULGULAR: KML, MM ve kontrol olgularındaki S evresi dağılımı sırasıyla % 10, 63; % 6, 72 ve % 3, 59 olarak saptanmıştır. KML grubunda siklin D ekspresyonu, S evresindeki diğer siklinlere göre en düşük düzeyde bulunmuştur. G2/M evresinde, MM ve kontrol gruplarındaki siklin ve SBKİ düzeyleri birbirleriyle benzer saptanırken, MM ve KML gruplarının her üç evresindeki siklin ekspresyonları ise paralel bulunmuştur.
SONUÇ: KML ve MM, farklı proliferasyon kinetiklerine sahip malign hastalıklardır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında hasta gruplarında, siklin ekspresyonlarının artışına SBKİ düzeylerinin artışının eşlik etmediği saptanmıştır. Bu bulgu, belki de hematolojik malign hastalıkların etyopatogenezinin açıklanmasına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akımsitometri, kronik myelositer lösemi, multiple myeloma, siklin, siklin bağımlı kinaz inhibitörü


Selami Koçak Toprak, Klara Dalva, Merih Kızıl Çakar, Nazmiye Kurşun, Meral Beksaç. Flowcytometric evaluation of cell cycle regulators (cyclins and cyclin dependent kinase inhibitors) expressed on bone marrow cells of patients with chronic myelogenous leukemia and multiple myeloma. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 17-27

Corresponding Author: Selami Koçak Toprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650